Custom image

20
mar

Od 22 marca do 11 kwietnia br. wszyscy uczniowie będą uczyć się w trybie zdalnym. MEiN opublikowało szczegóły najnowszego rozporządzenia, które zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 
Nauka zdalna obowiązuje od najbliższego poniedziałku, czyli od 22 marca do 11 kwietnia br. i obejmuje wszystkich uczniów bez względu na etap edukacyjny. Zmiana trybu nauczania dotyczy również uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. Dodatkowo w przypadku dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły – stacjonarnych lub zdalnych. W dalszym ciągu na terenie szkół mogą odbywać się konsultacje (indywidualne lub w małych grupach) dla uczniów klas ósmych oraz klas maturalnych. W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Placówki wychowania przedszkolnego pracują bez zmian. Szkoły i placówki specjalne pracują na dotychczasowych zasadach – nie dotyczy ich obowiązkowy tryb nauki zdalnej. Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
www.gov.pl

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka