Custom image

Zapytanie ofertowe — dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2024 roku

Poniższe zapytanie ofertowe dotyczy dostawy artykułów żywnościowych w 2024 roku do stołówki szkolnej działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klęczanach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych przez okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2024. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od telefonicznego złożenia zamówienia.

1. Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza / najtańsza oferta brutto.

2. Realizacja zamówienia: od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

3. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu, po zamówieniu ze strony Zamawiającego.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty, który należy umieścić, jako pierwszą stronę oferty — załączony wzór (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

2. Formularz cenowy — załączony wzór (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą — z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cena dostawy na miejsce.

MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSOBY SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe — dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2024 rok” do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania, przesyłając informacje na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia — tel. 18 351 11 04.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowa nianie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klęczanach. Adres do korespondencji: Klęczany 2, 38-333 Zagórzany , tel. 18 351 11 04.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.

3. Inspektor Ochrony Danych w Szkole — kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Marek Białek

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY.pdf
ZAŁĄCZNIK 2 - OFERTA ART.RÓŻNE.pdf
ZAŁĄCZNIK 2 - OFERTA JAJKA.pdf
ZAŁĄCZNIK 2 - OFERTA MIĘSO, WĘDLINY I MROŻONKI.pdf
ZAŁĄCZNIK 2 - OFERTA MLEKO I PRZETWORY MLECZNE.pdf
ZAŁĄCZNIK 2 - OFERTA PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE.pdf
ZAŁĄCZNIK 2 - OFERTA WARZYWA.pdf

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka