Custom image
29
maj

Dla klas IV-VII uruchamiamy konsultacje od 01 czerwca br. Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny i za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
Celem indywidualnych spotkań z nauczycielami jest:
a) ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w sytuacjach wątpliwych, tak ze strony nauczyciela jaki i ucznia,
b) spotkania z uczniami, z którymi był utrudniony kontakt w czasie zdalnego nauczania.
Udział uczniów w konsultacjach będzie realizowany z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemicznych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Procedury w tym zakresie zostały opracowane przez szkołę i są dostępne na stronie internetowej szkoły. Proszę rodziców/prawnych opiekunów i uczniów o zapoznanie się z nimi. W przypadku udziału ucznia w konsultacjach rodzice/prawni opiekunowie wypełniają załącznik nr 1 i nr 2.
Wypełnioną i podpisaną deklarację i formularz zgłoszenia należy przesłać drogą e-mailową do szkoły lub dostarczyć do sekretariatu szkoły (może przynieść je uczeń przychodząc na konsultacje). W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Dyrektor szkoły
Rafał Liana

24
maj

Już po raz szósty NIVEA buduje w całej Polsce wyjątkowe Podwórka Talentów. Przyjęto i zaakceptowano nasze zgłoszenie w kategorii miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Nowoczesny plac zabaw może powstać także w Klęczanach! 
Podwórko Talentów NIVEA to jedyne w swoim rodzaju miejsce, które - dzięki nowoczesnemu sprzętowi - aktywnie kształtuje sprawność, wiedzę i wyobraźnię dzieci. Podwórko - o rynkowej wartości aż 250 000 zł - zawiera strefę sportową, naukową i artystyczną, a każda z nich pomaga dzieciom rozwijać inne talenty. Również nasza miejscowość ma szansę na jeden z 20 takich wyjątkowych placów zabaw.
O tym, czy tak się stanie zdecyduje głosowanie mieszkańców, które już się rozpoczęło i potrwa do 26 czerwca.
Aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się na stronie: https://podworko.nivea.pl/. Po zalogowaniu wystarczy kliknąć „Głosuj” przy wybranej lokalizacji (wybierając tylko nasze województwo i powiat, zobaczymy wszystkie okoliczne miejscowości biorące udział w konkursie, w tym również Klęczany).
Link do naszej lokalizacji: https://podworko.nivea.pl/2020/lokalizacja/178-zagorzany
Można oddawać maksymalnie 1 głos dziennie, a w kolejnym dniu ten sam uczestnik może oddać następny głos na tę samą lokalizację. Zachęcamy do głosowania na naszą miejscowość, prosząc o pomoc i wsparcie wszystkich mieszkańców wsi oraz przyjaciół naszej szkoły!

podworko     <<< PODWÓRKO NIVEA - wirtualny spacer (czerwone okręgi to szczegóły prezentacji)

 

B.C-M

22
maj

Przed budynkiem przedszkola powstał wymarzony plac zabaw wygrany w konkursie Aquafresh, który oddano do użytku 12 marca 2020 r.
W imieniu wszystkich przedszkolaków serdecznie dziękujemy wszystkim przyjaciołom naszej szkoły, którzy - swoimi głosami - przyczynili się do wygrania nagrody głównej. Mamy nadzięję, że nowy plac zabaw będzie dobrze służył naszym przedszkolakom i sprawi im dużo frajdy i radości! Poniżej relacja z placu budowy. 

 

 

 

21
maj

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej - harmonogram konsultacji na stronie szkoły.
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej.
W związku z powyższym bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa wraz z załącznikami, które są do pobrania ze strony internetowej szkoły.
Warunkami uczestnictwa w konsultacjach są:
1. Powiadomienie szkoły o zamiarze udziału w konsultacjach z 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zapoznanie się PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19.
3. Podpisanie przez rodziców i dostarczenie do szkoły w formie elektronicznej lub papierowej załączników nr 1 i nr 2 ww. procedury.

 

Dyrektor Szkoły
Rafał Liana

ZAŁĄCZNIKI:

ZARZĄDZENIE

PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DEKLARACJA RODZICA

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII 

 

 

20
maj

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy wyznaczono w terminie od 7 do 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca, również wtedy szkoły otrzymają zaświadczenia do przekazania uczniom. 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020 - daty i godziny

Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów  w 2020 r. (załącznik pdf)

20
maj

Harmonogram przebiegu klasyfikacji za rok szkolny 2019/2020

1. Podanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów:
do dnia 19 maja 2020 r.

2. Konsultacje ocen zachowania z uczniami danej klasy oraz z nauczycielami uczącymi w tej klasie: 
od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.

3. Wpisanie propozycji ocen do dziennika elektronicznego oraz poinformowanie o nich ucznia (oceny z przedmiotów – nauczyciele uczący - wpis do dziennika elektronicznego, oceny zachowania – wychowawcy klas - wpis do dziennika elektronicznego): 
najpóźniej dnia 10 czerwca 2020 r.

4. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020: 
19 czerwca 2020 r.

Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020:
26 czerwca 2020 r. / 26, 27 sierpnia 2020 r.

 

14
maj

Z dniem 18 maja 2020 r. - w Gminie Gorlice - mogą wznowić pracę przedszkola i żłobki. Prosimy o zapoznanie się z zarządzaniem i informacją dyrektora dotyczącą procedury bezpieczeństwa w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach, w okresie epidemii COVID-19.

Treść dokumentów w załącznikach:

ZARZĄDZENIE

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

 

12
maj

Z przyjemnością zawiadamiamy, że jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród w konkursie plastycznym dla klas I-III oraz konkursie literackim dla klas IV-VIII.
W konkursie plastycznym przyznano po dwie równorzędne nagrody dla uczniów poszczególnych klas:
Klasa I – Julia Gąsior, Piotr Szydłowski
Klasa II – Aleksandra Trybus, Miłosz Duran
Klasa III – Klaudia Pyż, Alan Słota
W konkursie literackim przyznano po jednej nagrodzie dla uczniów poszczególnych klas:

Klasa IV – Zuzanna Luksa
Klasa V – Adam Szydłowski
Klasa VI – Maja Góra
    Klasa VII – Karolina Kalisz
Klasa VIII – Natalia Burkot


Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
Nagrody dla zwycięzców oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu rozdane zostaną po powrocie do szkoły. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane w galerii prac na stronie szkoły. Zwycięskie prace literackie pojawią się w nowym numerze „Impulsika”. Organizator konkursu serdecznie dziękuje Uczniom, ich Rodzicom, Wychowawcom klas I-IIIi Polonistom za pomoc, wsparcie i pozytywny odzew na propozycję konkursu oraz panu Dyrektorowi – za ufundowanie nagród!

Bibliotekarz: Małgorzata Ostrowska

Czytaj więcej...
06
maj

Zarządzenie nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach
z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:
§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi królowej w Klęczanach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj więcej...
04
maj

Od 5.05.2020 r. (wtorek) wprowadzone zostaną ułatwienia w nawiązywaniu  połączeń za pomocą aplikacji Meet i uczestnictwa w lekcjach online. Dołączamy do zajęć z aplikacji Classroom. W strumieniach zadań - przygotowanych przez każdego nauczyciela - będzie wygenerowany link do aktualnych zajęć. Stosowne powiadomienie znajdzie się również na poczcie Gmail ucznia. Link nie zmieni się, dopóki zajęcia będą aktywne. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel, wtedy uczeń może do nich dołączyć klikając ikonę kamery (kod spotkania). Na polecenie prowadzącego zajęcia należy opuścić. Plan lekcji online nie ulega zmianie.

26
kwi

Jest dostępny - w wersji elektronicznej - najnowszy numer IMPULSIKA. Poprzednie numery pisma znajdują się w zakładce "Gazeta szkolna IMPULSIK".

Zapraszamy do czytania i przeglądania!

Redakcja

            impulsik130

 

      OTWÓRZ
09
kwi

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Pracownicy,

Pragniemy Wam wszystkim podziękować za zaangażowanie, pracę, cierpliwość i wyrozumiałość w realizacji zdalnego nauczania i funkcjonowania szkoły. Ten czas był i pewno jeszcze będzie dla nas wszystkich dużym wyzwaniem, aby odnaleźć się w nowej otaczającej nas rzeczywistości.
Mamy nadzieję, że Wasze pokłady cierpliwości, zapału i chęci do dalszej pracy nie uległy wyczerpaniu. Jeśli ktoś czuje się już wypalony to zbliżające się kilka wolnych dni będzie okresem na odbudowę i naładowanie baterii. Przerwa świąteczna trwa od 9 do 14 kwietnia 2020 roku.

Z okazji zbliżających sią Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy Wam życzyć Radosnych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt,
niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką.
Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary na każdą chwilę dnia.

Rafał Liana

     ikona09
kwi

Tygodniowy plan lekcji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Klęczanach 

obowiązujący od 15 kwietnia 2020 roku do momentu zakończenia nauczania zdalnego

 

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
IV religia 08:00     matematyka 08:00 j. polski 08:00 plastyka 08:00
WF 09:00 muzyka 09:00 j. polski 09:00 informatyka 09:00 matematyka 09:00
j. polski 10:00 WDZ 10:00 przyroda 10:00 j. angielski 10:00 j. angielski 10:00
technika 11:00 matematyka 11:00         historia 11:00
V j. polski 08:00     j. polski 08:00 j. angielski 08:00 j. polski 08:00
geografia 09:00 matematyka 09:00 j. angielski 09:00 WF 09:00 muzyka 09:00
technika 10:00 plastyka 10:00 religia 10:00 matematyka 10:00 matematyka 10:00
historia 11:00 WDZ 11:00 informatyka 11:00     biologia 11:00
VI j. angielski 08:00 biologia 08:00 j. polski 08:00 informatyka 08:00 j. angielski 08:00
technika 09:00 j. polski 09:00 matematyka 09:00 matematyka 09:00 j. polski 09:00
matematyka 10:00 WF 10:00 historia 10:00 religia 10:00 plastyka 10:00
    muzyka 11:00 geografia 11:00        
VII geografia 08:00 muzyka 08:00 historia 08:00 religia 08:00 matematyka 08:00
matematyka 09:00 biologia 09:00 chemia 09:00 j. niemiecki 09:00 j. angielski 09:00
j. polski 10:00 fizyka 10:00 j. polski 10:00 informatyka 10:00 j. polski 10:00
j. angielski 11:00 WF 11:00 matematyka 11:00   11:00 plastyka 11:00
VIII matematyka 08:00 matematyka 08:00 j. angielski 08:00 matematyka 08:00 WOS 08:00
j. polski 09:00 j. polski 09:00 historia 09:00 j. angielski 09:00 j. polski 09:00
geografia 10:00 chemia 10:00 informatyka 10:00 j. niemiecki 10:00 biologia 10:00
WF 11:00 fizyka 11:00 religia 11:00 EDB 11:00   11:00
05
kwi


Szkolne czasopismo „Impulsik” tworzą wspólnie uczniowie i nauczyciele już prawie 18 lat. Stanowi ono platformę, która stara się systematycznie, w jak najpełniejszy sposób ukazywać codzienne życie naszej szkoły. Od zawsze służyła także prezentacji talentów literackich, plastycznych, sportowych i artystycznych naszych uczniów i przedszkolaków. Dokładaliśmy starań, aby zamieszczane w gazetce teksty nie były kopiami artykułów internetowych, ale oryginalnymi – tworzonymi przez przedstawicieli naszej szkoły.
Impulsik” w wersji papierowej, biało-czarnej rozprowadzamy w szkole, od kilku lat dostępny jest także w barwnej wersji elektronicznej na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: Gazeta szkolna IMPULSIK. 

  impulsik129

Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe propozycje i uwagi, dotyczące zarówno zawartości merytorycznej, jak i aspektów technicznych. Zapraszamy do czytania i przeglądania!


Redakcja „Impulsika"

  OTWÓRZ
04
kwi

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas I-III do udziału w konkursie plastycznym. Regulamin konkursu oraz teksty legend do pobrania znajdują się w załącznikach poniżej.
Zapraszamy także uczniów klas IV-VII do udziału w konkursie literackim. Wszystkie informacje dostępne są w załączniku poniżej.
Powodzenia!

Bibliotekarz: Małgorzata Ostrowska
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

  królowa1
Regulamin konkursu plastycznego       Legendy:
Regulamin konkursu literackiego      

 Biecz
-  Klęczany
-  Pieklisko
-  Strzeszyn

03
kwi
img 20200402 123652  

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy!

Mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo! Trochę pusto tu bez Was – puste parapety, krzesła, stoliki, a podłoga nieprzyzwoicie czysta!
Brakuje mi pogawędek z Wami, Waszych śmiechów, żartów i przekomarzań… 

 

  img 20200402 123605

Książki odbyły już przepisową kwarantannę i z utęsknieniem czekają na Was. Czują się bardzo niepotrzebne… 
Zamierzam odwiedzać je systematycznie, aby nie zarosły kurzem ze zmartwienia. Póki co przesyłam informację, gdzie można czytać w Internecie

WolneLektury.pl
Biblioteka Internetowa Wolne Lektury – zapewnia dostęp do książek zarówno w wersji online, jak i w formie audiobooków. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Nie trzeba się logować.

Czytaj więcej...
01
kwi

Drodzy Rodzice!
Informujemy że lista dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klęczanach znajduje się na tablicy ogłoszeń dla rodziców w przedszkolu.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem  tel. 18 351 11 04

26
mar

Tygodniowy plan lekcji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Klęczanach

(max do 4 nauczycieli zadają tematykę w danym dniu)

 

Dni tygodnia/klasa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

IV

j. polski

matematyka

technika

WF

j. angielski

matematyka

muzyka

j. polski

przyroda

religia

WF

j. angielski 

informatyka

j. polski

matematyka

historia

plastyka

WDZ

V

j. polski

matematyka

geografia

technika

j. angielski

matematyka

muzyka

WF

j. polski

historia

religia

WDZ

j. angielski 

matematyka 

informatyka

WF

j. polski

biologia

plastyka

VI

j. polski

matematyka

technika

WF

j. angielski

matematyka biologia

muzyka

j. polski

historia

geografia

j. angielski

matematyka

religia

informatyka

j. polski

plastyka

WF

VII

j. polski

matematyka

geografia

j. niemiecki

j. angielski

biologia 

fizyka

WF

j. polski

chemia

matematyka 

historia

j. angielski

informatyka

religia

WF

j. polski

matematyka

muzyka

plastyka

VIII

j. polski

geografia

matematyka

WF

j. angielski

matematyka

j. polski

fizyka

chemia

historia

informatyka

religia

j. angielski

matematyka

j. niemiecki

WF

j. polski

biologia

WOS

EDB

 

 

Tygodniowy plan lekcji nauczania zdalnego w Oddziałach Przedszkolnych

oraz w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Klęczanach

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Odział Przedszkolny I
WP WP WP WP WP
  J. angielski Religia    
Odział Przedszkolny II
WP WP WP WP WP
  J. angielski Religia    
Klasa 1
EW EW EW EW EW
    Religia J. angielski  
Klasa 2
EW EW EW EW EW
  J. angielski Religia    
Klasa 3
EW EW EW EW EW
J. angielski     Religia .


EW – edukacja wczesnoszkolna

WP – wychowanie przedszkolne

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

na wstępie pragnę Wam podziękować za dotychczasową współpracę w ramach zdalnego nauczania. Doceniamy Wasze zaangażowanie, wyrozumiałość i cierpliwość w tej nowej rzeczywistości szkolnej, którą wszyscy razem poznajemy i tworzymy. Pragnę zapewnić, że kadra pedagogiczna w procesie nauczania na odległość kieruje się dobrem uczniów. Stara się tak dobierać treści edukacyjne, aby były one możliwe do samodzielnego zrealizowania. Mamy jednocześnie świadomość, że szczególnie w przypadku uczniów klas młodszych Wasza pomoc jest nieodzowna.

Od 25 marca weszło w życie nowe rozporządzenie MEN regulujące szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.
W myśl tego rozporządzenia jestem zobowiązany Przedstawić Wam Rodzicom i Waszym dzieciom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego jej funkcjonowania, które na dzisiaj potrwa do 08 kwietnia br.

Czytaj więcej...
17
mar

Drodzy Rodzice,
W związku z zaistniałą sytuacją dokumenty rekrutacyjne bardzo prosimy wysyłać droga elektroniczną na adres: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oryginały wniosków i zgłoszeń prosimy dostarczyć drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa w Klęczanach
Klęczany 2
38-333 Zagórzany

Przypominamy że od 9 do 24 marca trwa rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych. 
Rekrutacja do klasy I trwa od 1 do 24 kwietnia.
Prosimy o poprawne wypełnienie dat we wnioskach.

15
mar

Dzieci z oddziału przedszkolnego spełniły swoje marzenia. Przed budynkiem przedszkola powstał ich wymarzony plac zabaw!
Został oddany do użytku z dniem 12 marca. W imieniu wszystkich przedszkolaków serdecznie dziękujemy wszystkim przyjaciołom naszej szkoły, którzy - swoimi głosami - przyczynili się do wygrania nagrody głównej w konkursie Aquafresh. Mamy nadzięję, że nowy plac zabaw będzie dobrze służył naszym przedszkolakom i sprawi im dużo frajdy i radości!

Czytaj więcej...
15
mar

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 marca do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczona. W dniach 12 i 13 marca br. szkoła będzie prowadzić zajęcia opiekuńczo - wychowawcze tylko dla uczniów, którzy nie będą mogli mieć zapewnionej przez Państwa opieki.
Od 16 do 25 marca br. szkoła zostaje zamknięta dla uczniów. W tych dniach rodzice muszą zapewnić im właściwą opiekę. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny będą przesyłać Waszym dzieciom materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. Proszę o zachęcanie uczniów do śledzenia informacji w dzienniku elektronicznym oraz korzystania z platformy epodreczniki.pl. Jakiekolwiek zajęcia pozalekcyjne, również są odwołane w tym okresie.

Czytaj więcej...
24
lut

Szanowni Państwo!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczanach informuje, że zapisy dzieci do Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów do kl. I  Szkoły Podstawowej w Klęczanach na rok szkolny 2020/21 zaplanowano w terminach: 9 - 24 marca  (OP) i 1 - 24 kwietnia 2020 r. (SP).
Stosowne dokumenty można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Klęczanach w godzinach 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej szkoły.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (18) 351 11 04.

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej...
21
lut

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Klęczanach bierze udział w konkursie PARANIT "Problem z głowy", w którym można wygrać świetne nagrody dla przedszkola. Nasza praca to filmik dostępny na YT i w galerii konkursowej na stronie Paranit.
Od 17.02.2020 r., od godziny 15.00, rusza głosowanie i trwa do 16.03.2020 r.
Głosować można (a nawet trzeba) codziennie - zwiększy to nasze szanse. Za oddanie głosu nie płaci się - wystarczy tylko adres email i poświęcone kilka minut. Bardzo prosimy o głosy.
Poniżej link do galerii konkursowej:

https://problem-z-glowy.pl/galeria-konkursowa/

Zródło: https://pl-pl.facebook.com/Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka