Custom image

11
lip

 ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

OGŁASZA  KONKURSY

   NA  KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

  

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku,      38-311 Szymbark 250;

2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,    38-303 Kobylanka 162;

Organ prowadzący publiczną placówkę:

Powiat Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

Nazwa i adres publicznej placówki, której dotyczy konkurs:

1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku,  38-311 Szymbark 250;
2.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,   38-303 Kobylanka 162;

 1.   Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,   która   spełnia  wymagania  określone   w § 1, 3, 6, 12Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze   w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

  1.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
     publicznej placówki;

      Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki  
     w formie  multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz  
     pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną

    na piśmie. 

 2.Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

     -  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

     -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

     - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
        nauczycielem;

3.Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

       - imię (imiona) i nazwisko,

       - datę i miejsce urodzenia,

       - obywatelstwo,

       - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4.Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
    wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych

    dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5.Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
   wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
   stopnia, jednolitych studiów magisterskich  lub świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych z zakresu
   zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6. W przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

    - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października

      1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672), lub

   - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów  
      magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

   - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7.Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku
   przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8.Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9.Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
    lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
     środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
     o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289
     ze zm.);

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października
      2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści

      tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku  kandydata na dyrektora
     publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12.Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
      mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela;

13.Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
     zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14.W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie
      ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
     Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 276
     ust. 1  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574
     ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. – Prawo
    o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III.  Oferty   należy   składać:

1.  W zamkniętych  kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym (w tym adresem poczty  e –mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również  w formie multimedialnej oraz dopiskiem Konkurs – podać nazwę i adres placówki której dotyczy konkurs”.

2.  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP   i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki  do oferty.

w  terminie do dnia 28 lipca 2022 r.

w   godzinach pracy  urzędu   na  adres :

Starostwo Powiatowe  w Gorlicach, 38-300 Gorlice,  ul. Biecka 3 – Biuro Podawcze, pok. nr 1

lub jeżeli oferta składana jest w postaci elektronicznej na:

elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Gorlicach na platformie  ePUAP

IV.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa  powołana  przez Zarząd  Powiatu Gorlickiego.

         O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie drogą pisemną.

 

Gorlice, dnia  07.07.2022 r.

                                                                                                     wz. STAROSTY

                                                                                        Stanisław Kaszyk

                                                                                                    WICESTAROSTA

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów na dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku   (UE) 2016/679  dalej zwanego RODO,  informuję, że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gorlicki, mający siedzibę przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, tel. + 48 18 354 87 01, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować   z  Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636.

Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 0 48 18 354 87 85.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej -  przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679, który wynika z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, członkowie komisji konkursowej, operator pocztowy oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 3. Posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  1) prawo  dostępu do treści swoich danych,
  2) prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania.
 4. W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy wymaga tego przepis prawa, a odmowa ich podania uniemożliwi Państwu udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po tym okresie będą przechowywane przez okres 5 lat.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka