Custom image

29
maj

Dla klas IV-VII uruchamiamy konsultacje od 01 czerwca br. Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny i za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
Celem indywidualnych spotkań z nauczycielami jest:
a) ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w sytuacjach wątpliwych, tak ze strony nauczyciela jaki i ucznia,
b) spotkania z uczniami, z którymi był utrudniony kontakt w czasie zdalnego nauczania.
Udział uczniów w konsultacjach będzie realizowany z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemicznych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Procedury w tym zakresie zostały opracowane przez szkołę i są dostępne na stronie internetowej szkoły. Proszę rodziców/prawnych opiekunów i uczniów o zapoznanie się z nimi. W przypadku udziału ucznia w konsultacjach rodzice/prawni opiekunowie wypełniają załącznik nr 1 i nr 2.
Wypełnioną i podpisaną deklarację i formularz zgłoszenia należy przesłać drogą e-mailową do szkoły lub dostarczyć do sekretariatu szkoły (może przynieść je uczeń przychodząc na konsultacje). W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Dyrektor szkoły
Rafał Liana

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka