Custom image

06
maj

Zarządzenie nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach
z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:
§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi królowej w Klęczanach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z zarządzeniem nr 6/2019/2020

zapoznali się:

Podpis pracownika
L.p. Nazwisko Imię  
  Gucfa Karolina  
  Wantuch Anna  
  Wilczkiewicz Urszula  
2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka